U bent hier:

Ledenwerving en Promotie

Promotie

Promotiefilmpje

Huidige situatie
Op dit moment hebben we nog niet een dergelijk filmpje.
Doelstellingen 
Een kort promotiefilmpje laten maken waar binnen één minuut duidelijk is wat de Co-Raad VUmc is, waar wij voor staan, wat we doen en wat wij voor de coassistenten kunnen betekenen en betekend hebben.
Realisatie
Er moet door de Co-Raad leden en per pijler nagedacht worden wat er eventueel in een dergelijk filmpje terug moet komen. Deze ideeën zullen worden gebundeld en er zal binnen onze eigen krijgen gezocht worden naar iemand die een dergelijk filmpje kan en wilt maken. Sacha kent iemand die hier eventueel interesse in zal hebben, er zal onder andere met haar contact worden gezocht. Verder zal gezocht worden naar voorbeelden van promotiefilmpjes en deze zullen worden besproken in de BV, zodat we duidelijk hebben wat de gezamenlijke visie van het bestuur is over hoe een dergelijk filmpje er uiteindelijk uit moet komen te zien.
Financieel
Er is €100,- vanuit het budget van de Co-Raad beschikbaar om een dergelijk project te financieren.
Evaluatie
Tijdens verschillende momenten gedurende het proces zal naar de meningen van de Co-Raad leden worden gevraagd zodat het zo meer mogelijk een eindproduct wordt wat de visie van de gehele Co-Raad vertegenwoordigd. Het uiteindelijke product zal uiteraard ook worden besproken.

Verantwoordelijk bestuurslid: Sacha Rowling

Herschrijven huidige promotieplan

Huidige situatie
Onze voorgangers hebben een uitgebreid promotieplan voor evenementen geschreven, iets waar wij gedurende ons halfjaar meervoudig profijt aan hebben gehad. Op dit moment worden evenementen gepromoot op Facebook, Instagram, LinkedIn (indien gepast), onze website en via posters. Omtrent elk evenement is er een wekelijks stappenplan wat wanneer en waar moet worden gepromoot en op welke dagen dit moet gebeuren. Wij hebben echter gemerkt dat dit promotieplan soms niet leidt tot de gewenste resultaten. Verder wordt er tijdens het VCP een praatje gehouden door de Co-Raad om te vertellen wie wij zijn en wat wij doen. We zullen dit introducerende praatje ook kritisch bekijken om te zien of hier eventueel winst te behalen valt om aankomende activiteiten meer bekendheid te geven en meer duidelijkheid te geven over wat de Co-Raad is en wat wij doen.
Doelstellingen 

  • Uitbreiden bestaande promotieplan, waarbij breed gekeken wordt naar zowel het promoten van evenementen als het vergroten van de naamsbekendheid en activiteiten van de Co-Raad VUmc.
  • Vernieuwde promotieplan onder andere bestuursleden bekend maken. 
  • Evalueren vernieuwe promotieplan binnen de Co-Raad.

Realisatie
We zullen met elkaar gaan zitten en het huidige promotieplan goed bekijken. In een BV zal er input van medebestuursleden gevraagd worden omtrent het verbeteren van dit plan en zullen onze suggesties besproken worden. We willen onder andere kijken naar de kanalen welke gebruikt worden voor de promotie en duidelijk vastleggen wat waar kan worden gepromoot. Verder zal worden gekeken naar de frequentie van het promoten en op welke momenten dit het beste kan worden gedaan. Vervolgens zal het worden geïmplementeerd en zullen we effecten worden geëvalueerd. Verder zullen we ook kijken naar het introducerende praatje bij het VCP, mogelijk zal dit uiteindelijk (deels) vervangen worden door het promotiefilmpje, een van de andere beleidsplannen.
Financieel
Niet van toepassing.
Evaluatie
Aan het eind van het halfjaar zullen we dit nieuwe promotieplan bespreken: hoe hebben wij het ervaren, hoe heeft de rest van het bestuur het beleefd en wat voor effect heeft het op de evenementen gehad? Aan de hand van deze evaluatie kan het promotieplan worden aangepast.

Verantwoordelijk bestuurslid: Mark Wessels/ Sacha Rowling

(Groen) Promotiemateriaal

Huidige situatie
Nieuwe leden krijgen nu een blauw boekje van de Co-Raad bij hun eerste evenement, om ze zo een gadget voor in hun witte jas te verschaffen. Deze boekjes vliegen er doorheen, iets wat zonde van het papier is.
Doelstellingen 
Een herbruikbare gadget vinden, denk hierbij aan een herbruikbare koffiebeker, een herbruikbaar broodzakje, welke het liefst in de witte jas past, en bedrukt kan worden met het Co-Raad VUmc logo.
Realisatie
Gedurende dit halfjaar gaan we op zoek naar een nieuwe gadget, welke herbruikbaar is en een ‘groen’ karakter heeft.
Financieel
De kosten van de nieuwe gadget zullen zo dicht mogelijk bij de kosten van het huidige budget moeten passen en zullen worden overlegd met de penningmeester.
Evaluatie
De gadget zal pas in gebruik gaan zodra de huidige boekjes allemaal op zijn gemaakt. Dit kan snel zijn, dit kan wat langer duren. Naderhand zal er een kleine batch uitgedeeld worden, waarna we meningen kunnen vragen van nieuwe leden bij ontvangst.

Verantwoordelijk bestuurslid: Mark Wessels

Ledenwerving

Ledenwerving

Huidige situatie
Afgelopen jaren is de inschrijving van nieuwe leden teruggelopen. Tot nu toe hebben zich in 2019 54 studenten zich ingeschreven voor de Co-Raad. In 2017 werden nog 200 studenten lid van de Co-Raad.  Aan het begin van de master Geneeskunde wordt tijdens het voorbereidend coschap (VCP) door de Co-Raad een praatje gehouden over het lidmaatschap. Hierbij kunnen eerstejaars zich aanmelden via een QR-code, om direct lid te worden van de Co-Raad. De Co-Raad vertegenwoordigt de studenten richting de opleiding en heeft een belangrijke klankbordfunctie. Om die reden kan die rol alleen goed vervuld bij een voldoende groot ledenaantal. Hoe groter de vertegenwoordiging, hoe luider de stem.
Doelstellingen
Ten eerste willen wij inventariseren wanneer, hoeveel en waarom leden zich aanmelden voor de Co-Raad. Op die manier wordt wellicht een trend zichtbaar en kan worden ingeschat waar studenten behoefte aan hebben om lid te worden van de vereniging. Aan de hand van die inventarisatie kan een verder plan worden gemaakt om ervoor te zorgen dat er zich weer meer studenten aanmelden. 
Realisatie
Het komende halfjaar moet er worden bijgehouden wanneer nieuwe leden zich aanmelden. Deze informatie zal moeten worden uitgezet tegen factoren die mogelijk van invloed zijn op de aanmeldingen, waaronder een tijdlijn met evenementen en VCP-praatjes. Voor het afgelopen halfjaar is dit reeds gedaan. Daarnaast zal het bestuur brainstormen met elkaar, met leden, niet-leden en oud-bestuursleden om te kijken hoe de vereniging meer studenten aan zich kan binden. Aan de hand daarvan kan een praktisch plan worden opgesteld om dit te bewerkstelligen.
Financieel
Op korte termijn zijn er geen financiële middelen nodig om het plan te bewerkstelligen. Mogelijk dat bij de uitwerking van het plan blijkt dat op bepaalde posten in de begroting meer geld nodig is. 
Evaluatie
Aan de hand van de resultaten zal er een plan worden opgesteld om de ledenwerving te kunnen verbeteren. Dit wordt aan het einde van het jaar geëvalueerd.

Verantwoordelijk bestuurslid: Jesse de Vries en Femke Hensen